سیزدهمین جلسه کارگروه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان اصفهان درسال95، امروز باحضورمدیرعامل شرکت آب منطقه ای، معاون حفاظت و بهره برداری، نماینده مشاور ناظر و سایر اعضا تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، درابتدای جلسه ، گزارشی از عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی ارائه شد که براساس آن تاکنون درسطح استان 488 حلقه چاه فاقدپروانه پر شده است. شایان ذکر است استان های خراسان رضوی، کرمان، فارس ، تهران و اصفهان جزو 5 استان اول کشور هستند که باید طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی درآنها با قوت بیشتری پیگیری گردد. طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور که در سال 93 درشورای عالی آب تصویب شده است مشتمل بر15 پروژه می باشد که قصد دارد طی یک برنامه 20 ساله وضعیت سفره های آب زیرزمینی کشور را به تعادل نزدیک نماید.

فیلتر آب , فیلتر یخچال سامسونگ ، فیلتر یخچال ، دستگاه تصویه آب ، فیلتر ، فروش فیلتر آب ، قیمت فیلتر آب