فیلتر یخچال ساید مابه

فیلتر بیرونی یخچال مابه

قیمت: 52،000 تومان

در صورت خرید همزمان با فیلتر داخلی، مشمول 15   % تخفیف می شود.