فیلتر سه مرحله اول: 49،000 تومان

 

فیلتر مرحله چهارم: 33،000 تومان

 

قیمت مجموع چهار فیلتر: 82،000 تومان